Działania CSR

Z uwagi na nasze specjalizacje, jednym z głównych obszarów, na który skupiamy nasze działania CSR, jest zagadnienie zrównoważonego rozwoju miast, obszarów zurbanizowanych i terenów wiejskich.

Uczestniczymy w pracach nad strategią metropolii warszawskiej do 2040 roku

Partner naszej kancelarii, mec. Bartłomiej Tkaczyk jest przedstawicielem NGO, grupy tematycznej „Metropolia otwarta na ludzi”, która w ramach Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” jest zaangażowana w prace nad stworzeniem i wdrożeniem strategii rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku

Wierzymy, że strategiczne planowanie pozwoli wyznaczyć nowy ambitny kierunek rozwoju dla metropolii, w którym potencjał sektora pozarządowego zostanie należycie wykorzystany. 

Uczestniczymy w projektach edukacyjnych dla liderów samorządowych

Nasi prawnicy są prelegentami w organizowanej przez Fundację Centrum PPP „Szkole Liderów”, która jest inicjatywą mającą na celu poszerzanie świadomości społeczeństwa i osób związanych z administracją publiczną w temacie efektywnych sposobów realizacji inwestycji publicznych, w szczególności w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. 

Promujemy wiedzę o zrównoważonym rozwoju miast

Regularnie współorganizujemy seminaria, webinary i spotkania edukacyjne, podczas których dzielimy się wiedzą na temat innowacyjnych rozwiązań (prawnych) związanych ze zrównoważonym rozwojem miast.  

Poruszamy tematy takiej jak: 

  • Otwarte dane jako podstawa miasta inteligentnego 
  • Walka z chaosem reklamowym w praktyce 
  • Transformacja cyfrowa miasta, zarządzanie miastem w oparciu o dane i wykorzystanie potencjału danych miejskich 
  • Jak zaprojektować (prawnie) miasto jutra 
  • Jak przeprowadzić transformację energetyczną budynków publicznych w formule EPC/ESCO 
  • Energetyka Obywatelska – Społeczności Energetyczne, Klastry Energii 

Bierzemy również aktywny udział w dyskusjach na temat działań na rzecz poprawy infrastruktury transportowej, promocji transportu publicznego oraz rozwoju infrastruktury przyjaznej dla pieszych i rowerzystów. 

Wspieramy Lokalne Grupy Działania

Świadczymy wsparcie prawne dla organizacji pozarządowych, zwłaszcza dla lokalnych grup działania, które zrzeszają przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego. Wspieramy rozwój lokalny w oddolnych inicjatywach, których celem jest podnoszenie kwalifikacji mieszkańców, rozwój infrastruktury lokalnej, wymiana doświadczeń oraz zakładanie nowych przedsiębiorstw a także rozwój już istniejących.