Polityka prywatności

Administratorem Twoich danych osobowych jest LEGALLY.SMART Latymowicz, Liżewski, Rozbicka-Cieślińska, Tkaczyk Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. p., Al. Niepodległości 210/9, 00-608 Warszawa, KRS:0000877061, email: kancelaria@globallysmart.pl (zwaną dalej: „LEGALLY.SMART”).

LEGALLY.SMART przetwarza dane osobowe:

 1. dla celów wynikających z przedmiotu korespondencji elektronicznej, w tym udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu LEGALLY.SMART, którym jest umożliwienie kontaktowania się z LEGALLY.SMART w sprawach dotyczących działalności gospodarczej,
 2. w celu świadczenia usług prawnych, w szczególności w celu zawarcia i wykonania umowy o usługi prawne na podstawie umowy o świadczenie usług;
 3. w celu zawierania i wykonywania innych umów, których LEGALLY.SMART jest stroną, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu LEGALLY.SMART polegającego na zapewnieniu możliwości prowadzenia działalności gospodarczej;
 4. w celu informowania o działalności LEGALLY.SMART i stosowania marketingu w zakresie dozwolonym przez samorząd zawodowy, w szczególności poprzez utrzymywanie strony www oraz prowadzenie profilu na portalach społecznościowych (LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu LEGALLY.SMART polegającego na przekazaniu informacji o prawie, świadczonych przez LEGALLY.SMART usługach, organizowanych przez LEGALLY.SMART wydarzeniach, szkoleniach, webinariach;
 5. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami skierowanymi wobec LEGALLY.SMART na podstawie prawnie uzasadnionego interesu polegającego w szczególności na zapewnieniu możliwości realizacji przysługujących LEGALLY.SMART praw, utrzymaniu prowadzonej działalności gospodarczej oraz ochronie dobrego imienia LEGALLY.SMART;
 6. w celu prowadzenia postępowań rekrutacyjnych w oparciu o działania zmierzające do zawarcia umowy cywilnoprawnej lub na podstawie przepisów prawa i zgody kandydatów w przypadku umowy o pracę. Zgoda jest także niezbędna, żebyśmy mogli wykorzystać otrzymane przez nas CV w przyszłych procesach rekrutacyjnychPonadto, w zakresie prowadzonych rekrutacji dodatkową podstawą przetwarzania danych kandydatów jest prawnie uzasadniony interes LEGALLY.SMART w postaci dokonania oceny przesłanych zgłoszeń, posiadanych przez kandydatów kwalifikacji, jak również ustalenia zasad ewentualnej współpracy.
 7. w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa w szczególności dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, jak również regulujących obowiązki i sposób działania radców prawnych i adwokatów oraz LEGALLY.SMART jako przedsiębiorcy, zleceniodawcy, podatnika czy płatnika składek.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym. W określonych przypadkach, podanie danych osobowych może być niezbędne do realizacji celów wynikających ze wskazanych wyżej, prawnie uzasadnionych interesów LEGALLY.SMART.

Dane osobowe mogą być udostępnianie upoważnionym pracownikom LEGALLY.SMART a także podmiotom wspierającym LEGALLY.SMART w jego bieżącej działalności, takim jak stali współpracownicy, biura rachunkowe, firmy IT świadczące usługi hostingu danych. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, chyba że wymaga tego zlecona sprawa. W takich przypadkach jesteś o tym informowany i zapewniony jest wymagany przez RODO odpowiedni stopień ochrony danych.

Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji elektronicznej lub czas realizacji danego zlecenia i wykonania umowy. Ponadto dane mogą być przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa oraz przez okres, w którym mogą być dochodzone ewentualne roszczenia przeciwko LEGALLY.SMART. W przypadku postępowań rekrutacyjnych dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia danej rekrutacji, ale nie dłużej niż 4 miesiące od momentu zatrudnienia wybranego kandydata, natomiast w przypadku chęci udziału w przyszłych rekrutacji – przez okres 12 miesięcy od daty wyrażenia zgody.

LEGALLY.SMART nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie prowadzi profilowania osób, których dane przetwarza.

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych (pod warunkiem, że przetwarzanie odbywa się na podstawie zawartej z Tobą umowy lub na podstawie Twojej zgody);
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Pamiętaj proszę, że nie w każdym przypadku możliwe jest skuteczne skorzystanie z wymienionych powyżej praw. Tytułem przykładu prawo do usunięcia danych nie może być zrealizowane, jeżeli dane będą nadal potrzebne do realizacji przez LEGALLY.SMART obowiązków wynikających z przepisów prawa lub będą niezbędne do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Prawo sprzeciwu nie przysługuje w przypadku danych osobowych pozyskanych przez radcę prawnego lub adwokata w związku z udzielaniem pomocy prawnej.

Niezależnie od powyższego, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, w szczególności Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W przypadku pytań dotyczących sposobu lub zakresu przetwarzania danych osobowych przez LEGALLY.SMART, prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres: kancelaria@globallysmart.pl bądź pocztą tradycyjną na adres: Al. Niepodległości 210/9, 00-608 Warszawa.

SOCIAL MEDIA

WARSZAWA
Al. Niepodległości 210/9
00-608 Warszawa

KATOWICE
ul. Francuska 38
97-400 Katowice