ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Wspieramy publicznych zamawiających w efektywnym udzielaniu zamówień publicznych na roboty, dostawy lub usługi dbając o transparentność i skuteczność procedur przetargowych

Wspieramy zamawiających na każdym etapie zamówienia

Sektor publiczny coraz częściej wdraża innowacyjne projekty z zakresu IT, cyberbezpieczeństwa czy efektywności energetycznej, które wymagają odpowiedniego przygotowania i właściwego zastosowania dostępnych trybów przetargowych.

Doradzaliśmy przy:

  • Zamówieniach sektorowych w obszarach ciepłownictwa, utylizacji odpadów
  • Zamówieniach na zakup pilotażowych usług IT  
  • Zamówieniach na usługi projektowania w trybie dialogu konkurencyjnego oraz negocjacji z ogłoszeniem 
  • Udzielaniu zamówień z wolnej ręki również w ramach „in-house”
  • Zamówieniach dofinansowanych ze źródeł unijnych oraz krajowych
  • Stosowaniu pozacenowych kryteriów oceny ofert

Potrzebujesz wsparcia przy rzadko stosowanych trybach przetargowych lub przy skomplikowanych zamówieniach?

Nasza oferta

Nasze usługi komplementarne

Zapraszamy do kontaktu

SOCIAL MEDIA

WARSZAWA
Al. Niepodległości 210/9
00-608 Warszawa

KATOWICE
ul. Francuska 38
97-400 Katowice